Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SQP - Trưởng nhóm Tài chính

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty, sử dụng các sản phẩm vay tín dụng.

- Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn

- Triển khai và theo dõi sát các hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các Trưởng bộ phận/Giám đốc bộ phận/Giám đốc các công ty kinh doanh và công trình để thực hiện giải quyết các vấn đề chung cho và các vấn đề liên quan đến tài chính từng thời kỳ

- Đảm bảo chiến lược tài chính của Công ty được thực hiện có hiệu quả theo từng dự án, nhất quán và phù hợp với các chỉ đạo của BLĐ.

- Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Lập kế hoạch nguồn thu; lập kế hoạch cân đối tài chính theo từng dự án. Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng công ty cho từng thời kỳ cụ thể

- Giao dịch trực tiếp với các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài để thực hiện công tác tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

- Trực tiếp triển khai các nghiệp vụ thanh toán, vay, trả, mở và thanh toán L/C…

- Quản lý và thực hiện các hồ sơ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng

- Phối hợp với các thành viên trong tổ chức, các bộ phận/đơn vị có liên quan trong Công ty để đảm bảo công tác thanh toán và tăng hiệu quả tài chính.

- Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của bộ phận.

- Đề xuất xây dựng hoặc thay đổi các quy định, quy trình liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận/phòng và Công ty.

- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

- Thực hiện các công việc khác

 

Job Requirement

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

- Số năm kinh nghiệm làm kế toán – tài chính – tín dụng: 5 năm

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo (cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)

- Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint, phần mềm Tài chính – Kế toán v.v...) sử dụng thành thạo.

- Kỹ năng chung tốt: Kỹ năng Giao tiếp/đàm phán; Quản lý thời gian; Khai thác, tổng hợp và phân tích thông tin/số liệu; Làm việc độc lập/theo nhóm.

- Kỹ năng quản lý tốt: Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch/mục tiêu; Lãnh đạo nhóm; Giải quyết xung đột; Thuyết trình/Truyền cảm hứng

- Nắm vững và am hiểu các nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Am hiểu quy định pháp luật về Luật Kế toán, Luật đầu tư, tín dụng.

- Có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm vay tín dụng, chiến lược nguồn vốn

 

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.